«Аксиом сақтан­дыру бро­кер» жау­ап­кер­шілігі шек­те­улі серік­те­стігі 2000 жыл­дан бас­тап Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да және Орта­лық Ази­яда кон­траген­т­тер­ге сақтан­дыру (қай­та­сақтан­дыру) бро­кер­лік қыз­мет­терін ұсы­нады. «AXIOM Insurance Broker» ЖШС қыз­мет­кер­лерінің білімі мен кәсіби білік­тілігі жоғары дең­гейде, бұл дең­гей сақтан­дыру сала­сын­дағы жетекші оры­нға ие болуға мүм­кін­дік береді:

 • отын-энер­ге­ти­ка­лық ком­па­ни­я­лар­дың, элек­тр және жы­лу энер­ги­я­сын өндіретін кәсі­по­рын­дар­дың тәуекелдерін;
 • тау-кен өнер­кәсiбi;
 • құры­лыс тәу­е­кел­дерін сақтандыру;
 • қаржы меке­ме­лерінiң және қыз­мет­тер са­па­сы үшін жау­ап­кер­шілік тәу­е­кел­дерін сақтандыру;
 • теңіз­дег ісақтан­дыру және жүк­терді сақтандыру;
 • мін­детті қай­та­сақтан­ды­руды ұйымдастыру.

«Аксиом» Сақтан­дыру бро­кері» жау­ап­кер­шілігі шек­те­улі серік­те­сті­гінің (Ал­ма­ты қаласы) қыз­метін Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Ұлт­тық Бан­кінің Банк­тік емес қаржы ұйым­да­рын рет­теу депар­та­менті рет­тейдi, №2.3.27 06.02.2019 ж. сақтан­дыру бро­кер­лік қыз­мет­терін көр­сету лицензиясы.

«Аксиом сақтан­дыру бро­кері» ЖШС кор­по­ра­тив­тік басқа­руды тиім­ділікті арт­тыру және оның беделін нығайту құралы ретінде қарастырады.

«Аксиом сақтан­дыру бро­кері» ЖШС кор­по­ра­тив­тік басқа­руы әділет­тілік, адал­дық, жау­ап­кер­шілік, айқын­дық, кәсі­би­лік және құзы­рет­тілік негізінде құрылады.

· «Аксиом сақтан­дыру бро­кері» ЖШС өз қыз­метінде тиісті кор­по­ра­тив­тік басқару стан­дарт­та­рын ұста­нуға ұмты­лады, келесі қағи­дат­тарды негізге ала оты­рып өзінің кор­по­ра­тив­тік басқару жүй­есін үнемі жетіл­діріп және дамы­тып отырады:

 • өкілет­тік­терді жік­теу қағидаты;
 • серік­те­стік мүше­лерінің құқы­қтары мен мүд­де­лерін қорғау қағидаты;
 • дирек­тор­лар кеңесі мен жалғыз атқа­рушы орган­ның ком­па­ни­яны тиімді басқару қағидаты;
 • тұрақты даму қағидаты;
 • тәу­е­кел­дерді басқару, ішкі бақы­лау және ішкі аудит қағидаты;
 • серік­те­стік қыз­меті туралы ақпа­ратты көр­се­тудің ашы­қтығы мен объ­ек­тив­тілігі қағидаттары.

Кор­по­ра­тив­тік басқарудың құрылымы мен қағидат­тары

“Қаза­қстан­дық меди­ци­на­лық жур­налы” ЖСШ

«АКСИОМ ИнРе сақтан­дыру бро­кері» ЖШС

Ресей Феде­ра­ци­я­сы­ның аза­маты Диль­дяев Яро­слав Гри­го­рье­вич (үлесі сенім­гер­лік басқа­руға берілді)

Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның аза­маты Тере­щенко Елена Владимировна

Тере­щенко Е.В. ханым, төрағасы

Диль­дя­ева Л.В. ханым

Брыс­кова Е.А. ханым

Васи­ленко В.С. ханым

Басқа­ру­шы­лар туралы мәлімет

Басқа­рушы дирек­тор: Есте­ме­сов Айдос Жол­ды­байұлы тағайын­далды 11.10.2018.

Бас бух­гал­тер: Кешу­ба­ева Бакыт Сай­ла­уха­новна тағайын­далды 02.09.2022.

Бұл беттен сіз «Аксиом сақтандыру брокері» ЖШС қызметіне қатысты түрлі құжаттарды таба аласыз ТОО «Сбр Аксиом».

Заңды тұлғаны тір­кеу туралы куәлік

«Аксиом сақтан­дыру бро­кері» ЖШС ретінде дел­дал­дық қыз­метті жет­кілікті көлемде жүзеге асыру кезін­дегі кәсіби қателік немесе немқұрай­лы­лық сал­да­ры­нан зиян кел­тіру қау­пі­нен сақтандырылған.

Сақтан­дыру куәлігі

Сыбай­лас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл

Банк деректе­ме­лері 

Орна­ласқан жері: Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы, Ал­ма­ты қаласы, 050000, Нұр­сұл­тан На­зар­ба­ев даңғылы, 103 үй, 307 кеңсе
БСН 990940003090

Те­ле­фон нөмір­лері: +7 (727) 250-58-58

Жұмыс уақыты: дүй­сен­бі­ден жұмаға дейін 09:00-дан 18:00-ге дейін, үзіліс сағат 13:00-тен 14:00-ке дейін. Сенбі, жек­сенбі – де­ма­лыс күндері.